Muuttuvat kulutustavat

Liiallinen alkoholin käyttö on keskeinen terveysuhka suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen liiallinen käyttö lisää sairauksia ja pahentaa monen sairauden oireita. Yksi suuremmista työikäisten kuolemansyistä liittyy alkoholiin. Se myös osaltaan pahentaa syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kierrettä.

Vanhempien alkoholin käyttö näkyy myös lapsissa. Vanhempien roolimalli ja siihen liittyvä runsas alkoholin käyttö saattaa tehdä runsaastakin alkoholinkäytöstä hyväksyttävää myös lapsille. Eroja onkin jo nähtävissä nuorten alkoholin käytössä. Esimerkiksi humalahakuisuus juodessa on huomattavasti yleisempää ammattikoululaisten kuin lukiolaisten keskuudessa.

Kulutuksen voimakas kasvu

Muuttuvat kulutustavat

Alkoholin kulutus on muuttunut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2004 tehty alkoholiveron alennus lisäsi kulutusta huomattavasti. Osaltaan siihen vaikutti myös hyvä taloudellinen tilanne. Alkoholin aiheuttamat kuolemat lisääntyivät sekö miehillä, että naisilla. Eniten tästä kärsi pienituloinen viidennes. 

Vuoteen 2014 mennessä toteutetut viisi alkoholiveron korotusta taas ovat vähentäneet alkoholin kokonaiskulutusta yli kymmenellä prosentilla, ja alkoholikuolemien määrää noin 20 prosentilla. Ja jälleen vähennys oli suurinta pienituloisimmalla viidenneksellä.

Naisten alkoholin käytön lisääntyminen

Huomattavaa on naisten alkoholin käytön voimakas lisääntyminen. Viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana naisten alkoholikäyttö on lähes kuusinkertaistunut 12 prosentista 26 prosenttiin. Toki miehet juovat edelleen kolme neljäsosaa alkoholin kokonaismäärästä.

Alkoholia nautitaan nykyään myös enemmän kodeissa. Pariskunnat juovat yhdessä entisten miesporukoiden sijaan. Myös baarikulttuuri on muuttunut vähemmän maskuliiniseksi, naisten lisääntyneen alkoholinkäytön takia.

Kulutuksen lisääntymisen syitä

Naisten alkoholinkäytön lisääntymiseen on olemassa useampia syitä. Tasa-arvon kehitys ja sitä seuraava sukupuoliroolien uudelleen määrittyminen saattavat tutkijoiden mukaan olla eräs syy. Tasa-arvon kasvamisen mukana naiset ovat myös siirtyneet hellan äärestä kodin ulkopuoliseen työelämään, tämä puolestaan on lisännyt taloudellista vaurautta. Eli rahaa on käytettävissä enemmän, myös alkoholiin. Naisen ollessa kotona hänen roolinsa alkoholin suhteen oli lähinnä valvova, ja he olivatkin usein raittiita. Raittius oli naisen ihannekuva. Aikojen muuttumisen myötä tänä päivänä naisten alkoholin käyttö on yleisesti hyväksyttyä, eikä sitä paheksu juuri kukaan. 

Toisaalta eräs naisten alkoholin kulutusta lisäävä tekijä saattaa olla nyky-yhteiskunnan työelämästä ja asenteista johtuva stressi. Alkoholin käytön arvellaan ainakin osittain olevan tapa paeta stressitilanteita jotka ovat saattaneet johtua odotuksista, joita naisiin kohdistuu työ- ja perhe-elämän puristuksessa. Toinen vaihtoehto on perinteisesti ollut matkailu – ihanteellinen matkakohde on esimerkiksi Valletta, jossa on edullista viiniä ja aurinkoa.

Lapset ja alkoholi

Naisten juomisen lisääntyminen sekä alkoholinkäytön siirtyminen enemmän perhepiiriin vaikuttaa myös lapsiin. Lapset ovat usein läsnä, kun juodaan, toki tuolloin juominen on yleensä hieman vähäisempää. Kaksi kolmasosaa naisista ilmoitti läheistensä alkoholin käytön aiheuttaneen kärsimystä ja haittaa omalle tai läheisten elämälle. Raittiita naisia on enää neljänkymmenen prosentin sijasta noin joka kymmenes. Myös kerralla käytettyjen alkoholiannosten määrä on tuplaantunut viime vuosina kahdesta annoksesta neljään annokseen.

Naisten alkoholin käyttö on yleisintä ikäryhmässä 30-49 vuotiaat. Huomattavaa on, että naisten nykyään käyttämän alkoholin määrä vastaa vuonna 1968 miesten käyttämää alkoholimäärää. Viime vuodet ovat kuitenkin kääntäneet alkoholin kokonaiskulutuksen lievään laskuun.